Het is dan ook logisch dat het geheel nauw aansluit op functies en beroepen op het bijbehorende niveau binnen het werkveld. Het is de praktijkgerichtheid die de stevige basis vormt voor die erkenning. De Leido Academy zorgt voor deze erkenning als HBd. Het uitgangpunt is dat het HBd-programma jaarlijks wordt geactualiseerd en uw erkenning dus ook.
Leerdoelen die onvoldoende inspelen op wat in een bedrijf wordt gevraagd binnen een functie, zult niet snel in een HBd aantreffen. Het nut van het geleerde voor de praktijk staat voorop en daarmee het belang van de werkgevers en werknemers.

HOGER BEDRIJFSDIPLOMA – MEER IN DETAIL

Het HBd is een type diploma dat sterk is verbonden met functies en beroepen in het werkveld. Als de kwalificatie die tot het HBd leidt door het Nationaal Coördinatiepunt NLQF is ingeschaald in het NLQF, wordt het HBd gekoppeld aan het ingeschaalde NLQF- en EQF-niveau. Dat houdt tevens in dat met een dergelijke inschaling door het NCP NLQF niveauvergelijking mogelijk wordt met kwalificaties in internationaal verband aangezien het Nederlandse kwalificatieraamwerk is gekoppeld aan het Europese kwalificatieraamwerk.

Het HBd is vergelijkbaar qua omvang en aanpak met de hbo-opleiding die in twee jaar leidt tot de graad ‘Associate degree’ (Ad). De Ad wordt, op basis van het feit dat de opleiding deel uitmaakt van het hbo, door de overheid geplaatst op NLQF-niveau 5. Benoemen van een opleiding/­scholingstraject als HBd geschiedt door de Leido Academy, Een HBd moet aan bepaalde criteria voldoen. De Leido Academy is nauw betrok­ken geweest bij de ontwikkeling en invoering van de Ad en heeft op basis van deze ervaring een grote affiniteit t.a.v. de ontwikkeling van het HBd.

Opname in het HBd-register houdt een erkenning in die van belang is voor branches, bedrijfs­takken, beroepsorganisaties en andere georganiseerde vertegenwoor­digende instanties binnen het Nederlandse bedrijfsleven.

Arbeidsmarktrelevantie
Er zijn ontzettend veel opleidingen in ons land, in allerlei soorten en maten. Aan de ene kant kunnen dit (zeer) korte scholingstrajecten zijn die puur gericht zijn op bijscholing binnen een duidelijke functie binnen een bedrijf. Aan de andere kant hebben we de Associate degree (Ad) als een door de overheid erkende hbo-opleiding van twee jaar, die opleidt voor een scala aan beroepen binnen een sector van het werkveld. Het HBd is op diverse punten vergelijkbaar met de Ad, maar kent verder een geheel eigen insteek.

De inhoud van het programma wordt in nauw overleg met het betrokken werkveld vastgesteld, waarbij de aanbie­ders de mogelijkheid hebben binnen bepaalde grenzen maatwerk te leveren. Bedrijven kun­nen daarmee hun werknemers een opleiding aanbieden die een duidelijke landelijk erkende kern kent, aangevuld met leerdoelen die aansluiten bij de gewenste functie. De erken­ning als HBd vormt vervolgens de garantie als het gaat om het benodigde niveau.

Kenmerken HBd
Naast bovengenoemde zaken zijn de belangrijkste kenmerken van het HBd:

1     De studielast van een HBd-programma kent een substantiële omvang, zich daarmee onder­scheidend van korte, doelgerichte bedrijfsopleidingen. Daarbij dient te worden gedacht aan een studielast die vergelijkbaar is met een reguliere opleiding die anderhalf tot twee jaar aan studie vraagt. De vorm waarin de opleiding wordt aangeboden is uiteraard aan de instelling in nauwe afstemming met de branche, op basis van de vraag vanuit het betrokken bedrijfsleven naar het HBd.
2     Opleidingen die een HBd opleveren, staan met hun aanbieders gegroepeerd per sector van het werk­veld vermeld in het landelijke HBd-register.
3     Elke groep HBd-opleidingen kent een zgn. landelijke Sectorale Overlegcommissie, met experts uit het werkveld en de aanbieders, die elk jaar onder de onafhankelijke aansturing door de Leido Academy beoordeelt of een HBd-opleiding nog voldoet aan de criteria. Aan­passingen waarom het werkveld vraagt, worden op die wijze verwerkt in de opleidingen.
4     Het HBd wordt verzorgd door de private sector en kent derhalve geen mogelijkheid voor bekos­tiging door de overheid, maar kan daardoor wel flexibeler en meer op maat dan een Ad-programma worden aange­boden.